Printvenlig klik  

Vedtægter for Greve Folkedansere


§ 1 til 4

§ 5 til 6

§ 7 til 10


§ 1

Foreningens navn er Greve Folkedansere og dens hjemsted er Greve Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at virke for bevarelse og udbredelse af dansk folkedans med tilhørende traditioner, herunder spillemandsmusik og dragter.

§ 3

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

§ 4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes efter generalforsamlingsbeslutning. Indbetaling og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.ssss

§ 5

Generalforsamlingen, der afholdes i martsmåned, er foreningens højeste myndighed.
Dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på træningsaftner senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, med følgende mindste dagsorden
 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

 2. Beretning om foreningens virksomhed

 3. Fremlægning af revideret regnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelse:
  I ulige år vælges:
  formand,
  2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer:
  I lige år vælges:
  Kasserer,
  1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer

 7. Valg 1 revisor og suppleant

 8. Eventuelt

Stemmeberettigede og valgbare er alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år.
Alle valg jfr. 6 og 7 gælder for 2 år.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed.
Metoden er håndsoprækning medmindre blot et stemmeberettiget medlem kræver skriftlig afstemning.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Under eventuelt kan der ikke træffes beslutninger.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen skønner det er nødvendigt, eller når 1/5 stemmeberettigede
 medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret krav herom. Indkaldelse sker straks med 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 7

Bestyrelsen afholder møde efter behov. Møder4ne indkaldes af formanden ved meddelelse af dagsordenen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Forslag om udnævnelse af æresmedlem kan indstilles af medlemmer og bestyrelsen. Bestyrelsen kan herefter udnævne et medlem, der gennem en årrække har gjort et stort uegennyttigt arbejde for foreningen, til æresmedlem.

Bestyrelsen skal indføre alle vedtagelser i et referat, der efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Den samlede bestyrelse tegner foreningen ved køb og salg af fast ejendom samt ved optagelse af lån.
I øvrige økonomiske forhold underskriver foreningens kasserer på foreningens vegne.

§ 8

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Foreningen er en selvstændig, økonomisk og administrativ enhed. Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

§ 9

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 10

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer herfor ve 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger. Eventuelle aktiver anvendes til Folkedans Danmark - børn og unge formå.l

Således vedtaget på ordinær generalforsamling,
den 2. 3. 2016
Disse vedtægter afløser vedtægter vedtaget 2. 3. 1993

Dirigent:  
Formand: Else Nørmølle.                   

 
 
Gå til top